113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-1-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-2-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-3-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-4-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-5-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-6-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-7-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-8-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-9-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-10-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-11-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-12-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-13-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-14-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-15-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-16-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-17-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-18-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-19-Z113_YA English Showmanship 18 & Under_All Types-20-Z